EULA - Say hello to Settle®

Vilkår for Settle

Versjon 1.0 - 15.04.2019

 

Vilkår for Settle

Versjon 1.0 - 15.04.2019

Vilkår for Settle

Om tjenesten

Avtaleinngåelse

Avtalen og parter

Hva må til for å kunne bruke Settle?

Bruk av Settle

Hva du kan bruke Settle til?

Registrering, identifisering og beløpsgrenser

Logg inn med Settle og deling av data

Saldo i Settle

Priser

Betalingsoppdrag

Måter du kan betale med Settle

Nasjonal betaling

Internasjonal betaling

Abonnement

Betalingsforespørsel

Avvisning av betalingsoppdrag

Refusjon

Feil ved betalingstransaksjoner

Ansvar ved betalingsoppdrag, kjøp av varer og tjenester og betaling av regninger

Reklamasjon og tilbakeføring av beløp

Ditt ansvar

Korrekte opplysninger

Personlig kode, PIN og sikkerhet

Mistet eller stjålet mobiltelefon

Rettmessig bruk

Konsekvenser av urettmessig bruk

Misbruk av Settle

Kundekontroll

Elektronisk kommunikasjon

Generelle bestemmelser

Varighet og oppsigelse

Endringer i Avtalen

Midlertidig opphold av Avtalen

Kontakt med oss

Tvisteløsning

Konsesjoner og tilsyn

Settle sin personvernprosedyre

En del av Avtalen

Formålet med behandling av dine personopplysninger

Tilganger i Settle

Hvilken informasjon lagres

Utlevering av personopplysninger

Bruk av databehandlere

Kundeoppfølging og markedsføring

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Dine rettigheter

Lagringstid

Sikring av personopplysninger

Klager

Endringer

Behandlingsansvarlig

 1. Om tjenesten

Settle er en betalingsapp (heretter "Settle", "Appen" eller “Tjenesten”) levert av Auka AS (heretter "Auka", "vi" eller "oss") som kan lastes ned og installeres på mobiltelefoner. Legg merke til at Settle kan ha forskjellige funksjoner og priser avhengig av ditt hjemland og hvor du befinner deg når du bruker Appen.

 1. Avtaleinngåelse

 1. Avtalen og parter

Denne avtalen består av vilkårene nedenfor, inkludert våre personvernprosedyrer (samlet definert som "Avtalen"). I tillegg til vilkårene i Avtalen, gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i norsk lov med tillegg av de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i ditt hjemlands lov dersom ditt hjemland er en EU stat annen enn Norge. Partene i Avtalen er deg som kunde og Auka AS, Tordenskiolds Gate 8, 0160 Oslo, Norge. Org.nr. 995 073 064.

 1. Hva må til for å kunne bruke Settle?

Alle vilkårene under må være oppfylt for at du kan bruke Settle:

 • Du må ha et gyldig nasjonalt identitetsnummer utstedt av gjeldende myndighet i ditt hjemland eller det landet hvor du har gyldig opphold, og dette landet må være en EU stat
 • Du må ha en mobiltelefon som er i stand til å laste ned og installere Appen
 • Du må ha et gyldig mobiltelefonnummer utstedt under en nummerserier tilhørende ditt hjemland eller landet der du har gyldig opphold
 • Du må ha samtykke fra dine foreldre eller foresatte og de må opprette Sette bruker for deg dersom du er under lovregulert alder for å kunne opprette en Settle bruker og inngå Avtalen på egenhånd
 • Du kan kun benytte Settle til transaksjoner med midler du selv har rådighet over
 • Du må gi oss adgang til midler du ønsker å benytte for gjennomføringen av transaksjoner. Dette kan være midler på en bankkonto du disponerer, et betalingskort utstedt i ditt navn, en forhåndsbetalt konto ("Settle konto") eller en avtalt kreditt, (samlet betegnet "Pengekilde")
 • Du må ha gjort deg kjent med og akseptert Avtalen
 • Auka må godkjenne deg som kunde
 1. Bruk av Settle

 1. Hva du kan bruke Settle til?

Settle er en betalingsapp som inneholder mange tjenester og funksjoner. Du kan blant annet sende og motta penger til og fra både privatpersoner og bedrifter. Du kan betale i butikker, til automater, på internett og i apper der du ser Settle sin logo. Du kan motta og betale regninger direkte i Appen og du kan bruke Settle til å identifisere deg og trygt dele data med bedrifter som støtter Settle ID.

Hvilke faktiske funksjoner du har tilgang til er avhengig av ditt hjemland, din lokasjon, din alder, om din identitet er bekreftet eller ikke, hvilken Pengekilde du har koblet til Appen, hvem du forsøker å betale til, hvilken mobiltelefon du har og hvilken risiko den aktuelle handlingen anses å ha.

 1. Registrering, identifisering og beløpsgrenser

Før du kan bruke Settle må du laste ned og installere Appen, opprette Settle bruker, bekrefte ditt telefonnummer og når det er påkrevet, bekrefte din identitet. Vi vil verifisere data du gir oss med det som mål å sikre deg og alle andre brukere av Tjenesten. På www.settle.eu finner du de til en hver tid gjeldende beløpsgrenser. Avhengig av ditt hjemland, din lokasjon og andre forhold som benyttes for å fastsette risiko vil du kunne oppleve at betalinger ikke kan gjennomføres selv om beløpet er lavere enn den publiserte beløpsgrensen. Grensene og dynamisk justering av disse er praktisert for å øke sikkerheten og redusere risiko for kriminalitet og misbruk. Dersom du sender penger til et mobilnummer som ikke er knyttet til en Settle bruker vil vi sende en invitasjon til nummeret på dine veien med beskjed om betalingen. Mottakeren har 24 timer på seg til å opprette Settle bruker. Dersom mottakeren ikke oppretter Settle bruker vil beløpet automatisk returneres etter 24 timer.

 1. Logg inn med Settle og deling av data

Settle gjør det mulig for deg å logge inn, identifisere deg og dele dine data med bedrifter og tjenester. Du velger selv hvilke data du vil dele og med hvem. Du må gi samtykke eksplisitt for hver enkelt aktør som skal ha adgang til dine data og for den bruk som er spesifisert. Deling av data, administrasjon av hvem som har tilgang på dine data og tilbaketrekking av samtykke til deling av data gjør du i Appen. Settle sørger for at de du har valgt å dele data med har tilgang på korrekt og oppdatert data slik denne foreligger hos oss.

 1. Saldo i Settle

I Appen kan du se hvor mye penger du har tilgjengelig på de forskjellige Pengekilder du har koblet til Tjenesten (heretter “Saldo”). Saldo på din Settle konto vises automatisk, visning av saldo på en bankkonto forutsetter at du har gitt oss adgang til kontoen, samtykker til at vi kan hente ut saldo og transaksjonshistorikk og at vi har teknisk adgang til denne informasjonen hos din bank. Teknisk adgang til din bankkonto forutsetter:

 1. at vi har en avtale med din bank for direkte tilkobling mellom oss og banken, og / eller
 2. at vi kan koble oss til banken gjennom grensesnitt slik gjort tilgjengelig under PSD2, og i begge tilfeller
 3. at du er identifisert og/eller autentisert på en tilfredsstillende måte for at slik informasjon kan hentes ut og vises i Tjenesten.

Du skrur selv av og på visning av Saldo for dine Pengekilder i Appen. Saldo vises alltid for Settle konto.

 1. Priser

Settle kan ha forskjellige funksjoner og priser avhengig av ditt hjemland og hvor du befinner deg når du bruker Appen. Oversikt over tilgjengelige funksjoner og veiledende priser finner du på www.settle.eu. Før du tar en tjeneste i bruk eller gjennomfører en betaling vil du få opplyst i Appen den aktuelle prisen slik den er gjeldende der og da. Ved å gjennomføre betalingen eller ta tjenesten i bruk samtykker du til å betale oppgitt pris. Dersom du tar i bruk en tjeneste på abonnement vil du bli varslet i forkant av en eventuell prisendring. Legge merke til at betalinger gjennomført med en Pengekilde koblet til Settle men levert av en annen aktør enn oss (slik som betalingskort, kreditt eller bankkonto) kan medføre kostnader for deg slik dette er avtalt mellom deg og operatøren av Pengekilden.

 1. Betalingsoppdrag

 1. Måter du kan betale med Settle

Når du har bekreftet et betalingsoppdrag i Settle gir du Settle fullmakt til å gjennomføre betalingen på dine vegne. Du kan benytte Settle til utgående betalinger på følgende måter:

 • Betalingsoppdrag til privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger og organisasjoner i ditt hjemland (heretter “Nasjonal betaling”)
 • Betalingsoppdrag til privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger og organisasjoner utenfor ditt hjemland (heretter “Internasjonal betaling”)

Avhengig av beløpets størrelse og tidligere betalinger kan du bli bedt om å foreta flere sikkerhetstiltak før vi kan gjennomføre dine betalinger.

 1. Nasjonal betaling

Betaling til privatpersoner skjer ved at du angir mottakers mobilnummer, beløp du ønsker å betale samt hvilken Pengekilde vi skal belaste, eller ved at du bekrefter en ferdig utfylt betalingsforespørsel fra en annen Settle-bruker. Nasjonal tilhørighet i Settle fastsettes av mobilnummeret som hver enkelt Settle bruker har knyttet til sin profil. Dersom mobilnummeret til avsender og mottaker tilhører samme land anses betalingen som en nasjonal betaling. Dersom du sender penger til et mobilnummer som ikke er knyttet til en Settle bruker vil vi sende en invitasjon til nummeret på dine veien med beskjed om betalingen. Mottakeren har 24 timer på seg til å opprette Settle bruker. Dersom mottakeren ikke oppretter Settle bruker vil beløpet automatisk returneres etter 24 timer. Du må selv kontrollere at mobilnummeret du sender penger til er korrekt. Når du bruker Settle til å betale en privatperson, vil ditt navn, telefonnummer og eventuelle meldinger du sender til mottakeren vises for mottakeren. Ditt navn og / eller mobilnummer vil også kunne vises på kontoutskrift, kredittfaktura og i transaksjonsoversikt slik dette tilbys av operatøren av Pengekilden du belastet og hos tilsvarende operatør hos mottaker.

Betaling til bedrifter, lag, foreninger eller organisasjoner (heretter “Brukersted”) skjer ved at mottaker fastsettes på en av følgende måter:

 1. du taster inn Settle-nummeret som er oppgitt av betalingsmottaker
 2. du søker etter navnet til betalingsmottaker
 3. du velger betalingsmottaker fra en liste
 4. du skanner QR-koden tilhørende betalingsmottaker
 5. du klikker på Settle-knappen slik presentert av betalingsmottaker
 6. du leser av betalingsmottakers Settle-nummer ved bruk av BLE eller NFC
 7. betalingsmottaker sender en betalingsforespørsel til ditt mobilnummer

Du må selv kontrollere at betalingsmottaker og beløp er korrekt før du bekrefter en betaling. Når du bruker Settle til å betale til Brukersteder er du anonym overfor betalingsmottaker. Betalingen tildeles en unik transaksjons ID som deles med betalingsmottaker sammen med evt. meldinger du sender før, under eller etter betalingen, herunder også hvilke varer og tjenester du evt. har bestilt. Dersom betalingsmottaker ber om det, og du samtykker, kan betalingsmottaker få adgang til ytterligere data om deg slik beskrevet i punkt “Logg inn med Settle og deling av data”.

 1. Internasjonal betaling

Med Settle kan du betale til privatpersoner, bedrifter, lag, foreninger og organisasjoner utenfor ditt hjemland. Internasjonal betaling fungerer i all hovedsak likt med Nasjonal betaling slik beskrevet i punkt “Nasjonal betaling” med følgende unntak:

 1. For betaling til privatpersoner må du velge hvilken valuta betalingsmottaker skal motta
 2. For betaling til bedrifter, lag foreninger og organisasjoner må du akseptere å betale i den valuta betalingsmottaker aksepterer

Ved å angi betalingsmottaker i Appen vil du straks få beskjed om betalingsmottakeren aksepteres av Settle. Dersom betalingsmottakeren tilhører et annet land enn ditt hjemland vil Settle tilby deg å gjennomføre en Internasjonal betaling med de priser og vilkår som er angitt i Appen.

 1. Abonnement

Når du betaler med Settle til Brukersteder som tilbyr det kan du inngå avtale om fast betaling på gitte intervaller, beløp og vilkår (heretter “Abonnement”). På samme måte som beskrevet i punktet “Logg inn med Settle og deling av data” må du samtykke til avtalen om Abonnement. Vi har ingen rolle i de faktiske vilkårene mellom deg og Brukerstedet for de varer, produkter og tjenester du betaler for, men fasiliterer en forenklet betalingsavtale mellom deg og Brukerstedet. Gjennom inngåelse av avtale om Abonnement gir du brukerstedet rett til å belaste en eller flere pengekilder uten å kreve ytterligere betalingsbekreftelse. Dette betyr at betalingen godkjennes automatisk når Brukerstedet ber om betaling. Oversikt over Abonnement, administrasjon av Abonnement og tilbaketrekking av samtykke til betaling på Abonnement gjør du i Appen. Vi er ikke ansvarlige for evt. stanset, manglende eller forsinket leveranse av varer, produkter og tjenester som et resultat av betaling på Abonnement. Dette gjelder også dersom det er feil på Tjenesten, betaling ikke kan gjennomføres til avtalt tid eller det er manglende dekning på en eller flere av dine Pengekilder.

 1. Betalingsforespørsel

Med Settle kan du be om å motta en betaling fra andre private Settle brukere (heretter “Betalingsforespørsel”). Du kan bare gjøre dette dersom du har et avtalegrunnlag for en Betalingsforespørsel med den du sender den til. Misbruk av adgangen til å sende Betalingsforespørsler vil anses som vesentlig mislighold av Avtalen, som gir oss rett til å avslutte din tilgang til Settle.

 1. Avvisning av betalingsoppdrag

Vi kan avvise et betalingsoppdrag dersom lovbestemte eller avtalefestede vilkår for å gjennomføre et betalingsoppdrag ikke er oppfylt. Vi vil for eksempel avvise oppdrag ved manglende dekning i Pengekilden samt ved mistanke om misbruk, bedrageri, hvitvasking av penger eller forsøk på noe av dette. Det er ikke tillatt å bruke Settle som betaling for innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling som er ulovlig i Norge, og ved mistanke om slik bruk vil vi avvise betalingsoppdraget. Ethvert misbruk som beskrevet i denne bestemmelsen eller mistanke om dette, kan ses som et vesentlig avtalebrudd som gir oss rett til å avslutte tilgangen din til Settle og heve denne Avtalen.

Hvis det er lovlig adgang til det, vil du motta informasjon om at betalingsoppdraget ditt er avvist, og hva du eventuelt kan gjøre for å rette forholdet slik at betalingen kan gjennomføres.

 1. Refusjon

Dersom du betaler for en vare eller tjeneste med Settle og etter avtale med selger, eller av en annen grunn skal få refundert pengene for kjøpet, vil beløpet refunderes til din Settle konto eller den Pengekilden du betalte med avhengig av om denne støtter tilbakeføring av beløpet.

 1. Feil ved betalingstransaksjoner

Når du har bekreftet et betalingsoppdrag i Settle, er betalingen endelig og du kan ikke tilbakekalle dette. Dersom du mener at et betalingsoppdrag ikke er godkjent (autorisert) av deg, må du benytte klageadgangen som er beskrevet i Avtalen. Dersom du har mottatt en betaling i Settle på grunn av en feil fra Settle, kan vi rette denne feilen ved å belaste Pengekilden din innen utløpet av tredje virkedag etter at feilen fant sted. For øvrig reguleres feilaktig godskriving eller belastning som skyldes Settle' eget forhold av reglene i finansavtalelovens §§ 31 og 32.

 1. Ansvar ved betalingsoppdrag, kjøp av varer og tjenester og betaling av regninger

Vi skal gjennomføre betaling i samsvar med det oppdraget du har lagt inn i Settle. Dersom vi gjør en feil i forbindelse med utførelsen av oppdraget skal vi rette feilen, og dekke ditt tap med de begrensninger som følger av finansavtalelovens §§ 40, 41 og 42. Vi kan ikke holdes ansvarlig for tap som skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll, og som vi ikke kunne forutse eller unngå følgene av. Feil eller forsinkelser som skyldes svikt i telenettet eller uforutsett svikt i andre systemer levert av tredjeparter og som er nødvendige for at Settle fungerer, vil alltid regnes som slike omstendigheter.

Settle er også ansvarlig for tap ved betalingstransaksjoner som skyldes betalinger du ikke har godkjent, (autorisert) dersom vilkårene for det er oppfylt etter finansavtalelovens § 35.

Vi er ikke ansvarlig for feil du selv har gjort når du har lagt inn et betalingsoppdrag i Settle. Vi ikke ansvarlig for feil mottaker, feil telefonnummer, feil beløp, eller lignende. Dersom du mener at vi er ansvarlig for feil ved et betalingsoppdrag, må du henvende deg til oss og reklamere i samsvar kravene satt i Avtalen. Dersom du mener det er feil ved en Betalingsforespørsel du har mottatt i Settle må du kontakte utstederen av denne direkte. Når du har initiert eller gjennomført en betaling i Settle, mottar du bekreftelse på betalingen i Settle. Dersom du har kjøpt en vare eller tjeneste med Settle, er selger selv ansvarlig for å gi deg kvittering for kjøpet. Bekreftelse for betalingen i Settle er ikke en kvittering for kjøpet. Når du kjøper varer eller tjenester, er det selger som er ansvarlig for eventuelle feil og mangler ved disse, og ikke oss. Vi påtar oss ikke noe ansvar for pengeinnsamlinger du velger å overføre penger til gjennom Settle.

 1. Reklamasjon og tilbakeføring av beløp

Hvis du mener at Settle har gjennomført en betaling du ikke har godkjent (autorisert), må du melde fra (reklamere) til oss. Reglene for slike reklamasjoner er lovregulert i finansavtaleloven §§ 34 - 37. Disse reglene kan oppsummeres slik:

 • Du må beskytte koder som gir tilgang til å betale med Settle. Hvis du blir oppmerksom på at uvedkommende har tilgang til å betale, eller på bruk du ikke har godkjent, må du snarest melde fra til oss.
 • Vi må vise at betalingen er godkjent, korrekt registrert og bokført, og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil.
 • I gitte tilfeller kan du kreve pengene tilbakeført til deg. Et slikt krav må fremmes så snart som mulig, og senest 13 måneder etter betalingen skjedde.
 • Hvis du krever pengene tilbakeført, kan Settle bringe saken inn for Finansklagenemnda eller en domstol.
 • Selv om du ikke har godkjent betalingen kan du måtte dekke deler av tapet selv. Din egenandel er normalt 1 200 kroner dersom PIN-koden eller annen personlig sikkerhetsanordning i Settle er benyttet, men kan stige til inntil 12 000 kroner hvis du har vært grovt uaktsom.
 • Har du handlet med forsett, må du dekke hele tapet selv. Dette gjelder også hvis du forsettlig har unnlatt å beskytte PIN-kode eller annen personlig sikkerhetsanordning som gir tilgang til å betale med Settle.

Dersom du får tilbakeført penger etter disse reglene, kan Settle likevel kunne kreve pengene tilbake igjen på et senere tidspunkt, dersom Settle da kan sannsynliggjøre at det var du som godkjente betalingen.

Du er ikke ansvarlig for tap som oppstår etter at Settle har fått beskjed og din Settle-profil er sperret. Du hefter heller ikke for tap hvis du ikke har hatt mulighet til å sperre din Settle på grunn av forhold hos Settle.

 1. Ditt ansvar

 1. Korrekte opplysninger

Du er ansvarlig for at de opplysningene du gir om deg selv er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Dersom opplysningene dine endrer seg er det ditt ansvar å rette dette i Appen eller gi oss beskjed om aktuelle endringer skriftlig. Det er ditt ansvar at du for eksempel oppgir riktig navn, adresse, epostadresse, telefonnummer, kortnummer og kontonummer.

Du er selv ansvarlig for å påse at mobiltelefonnummeret til mottaker er korrekt når du skal betale til en privatperson, og at Brukerstedet er riktig mottaker når du betaler til bedrifter, lag, foreninger og organisasjoner, slik beskrevet i punkt “Betalingsoppdrag.

 1. Personlig kode, PIN og sikkerhet

Når du registrerer deg som Settle bruker må du velge en personlig kode (heretter “PIN” eller “PIN-kode”). Din PIN-kode må bestå av 4 siffer, og må ikke være lik andre PIN-koder du bruker, som for eksempel PIN-koden knyttet til dine Pengekilder eller til din mobiltelefon. Settle står fritt til å nekte bruk av visse tallkombinasjoner som PIN. Settle er en tjeneste utelukkende til personlig bruk, og du ikke under noen omstendighet overlate eller gi tilgang til din Settle bruker, PIN eller Appen til noen andre, heller ikke til våre ansatte. Dersom noen ber deg oppgi opplysninger som kan brukes til å skaffe seg adgang til Settle, skal du anse dette som et forsøk på svindel, nekte å utlevere opplysningene, og melde forholdet til oss uten ugrunnet opphold.

 1. Mistet eller stjålet mobiltelefon

Dersom din mobiltelefon blir stjålet, mistet, eller du har mistanke om uberettiget bruk av Settle, skal du melde forholdet til oss så snart som mulig. Når du har gitt slik melding vil vi sperre bruken av Settle inntil videre.

 1. Rettmessig bruk

Du kan ikke bruke Settle i strid med gjeldende norsk lovgivning, tilsvarende lov og forskrift i ditt hjemland, eller i strid med Avtalen. Skal du benytte Settle i næringsvirksomhet eller for å kunne ta i mot betalinger til ditt lag, forening eller organisasjon, må du inngå en egen avtale om dette med oss. Bruk av Settle med personlig profil i næringsvirksomhet anses som et vesentlig brudd på Avtalen som vil føre til sperring av din Settle bruker.

Dersom du bruker Settle på en måte som medfører risiko for hvitvasking av penger, for eksempel til kjøp og salg av kryptovaluta, eller på en måte som oppleves som støtende eller sjikanerende for andre Settle-brukere, for eksempel ved å sende upassende meldinger til andre brukere, kan Settle sperre din Settle-bruker. Du kan ikke benytte Settle på en mobiltelefon som er jailbreaket/rooted. Bruk av Settle på en telefon som er modifisert på denne måten skaper risiko for misbruk av Settle og kompromittering av opplysningene du legger inn i Appen. Vi vil derfor betrakte bruk av Settle på en telefon som er jailbreaket/rooted som et alvorlig brudd på vilkårene for bruk av Settle som betalingsinstrument, som har betydning for ditt ansvar som kunde i tilfelle misbruk med dette som årsak.

 1. Konsekvenser av urettmessig bruk

Dersom vi har rimelig grunn til å tro at du bruker Settle i strid med lov eller denne Avtalen har vi rett til å stanse din bruk av Settle midlertidig. Dersom bruken ikke opphører, eller bruken utgjør et vesentlig brudd på Avtalen, har Settle rett til å heve Avtalen. Vi har ingen plikt til å varsle deg før heving finner sted, men vil bestrebe oss på å gi deg et slikt varsel og anledning til å rette forholdet dersom det er mulig.

 1. Misbruk av Settle

Du er ansvarlig for inntil 1 200 kroner for tap ved uautoriserte betalinger som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingsinstrument, herunder Settle, dersom personlig sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder for betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument dersom du har mislyktes i å beskytte nevnte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt.

Du svarer for inntil 12 000 kroner ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av dine forpliktelser i Avtalen. Dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet eller forsett har unnlatt å oppfylle forpliktelsene i Avtalen, skal du bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at du har opptrådt svikaktig.

Ditt ansvar etter dette punktet kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 36 i tilfelle Settle ikke oppfyller forsvarlige standarder og den uautoriserte bruken har sammenheng med dette.

 1. Kundekontroll

Vi har plikt etter lov og forskrift å gjennomføre kundekontroll og risikovurdering ved etablering av kundeforhold og så lenge du benytter Settle. Dette kan inkludere manuell og automatiserte undersøkelser om din bruk av Settle. Hvis vi krever det, må du opplyse om din eller andres bruk av Settle, og gi oss andre opplysninger som er relevante for slike undersøkelser, herunder informasjon om spesifikke transaksjoner, betalingsmottakere, din relasjon til disse, hva betalingen gjelder og om du har hatt, har eller planlegger å ha politiske verv som gjør at du anses som politisk eksponert person. Dersom du ikke gir oss de nødvendige opplysningene i forbindelse med vårt arbeid med kundekontroll, eller at tilfredsstillende kundekontroll ikke kan gjennomføres av andre grunner, kan vi heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

 1. Elektronisk kommunikasjon

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer du at Avtalen inngås på et elektronisk medium og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Du aksepterer at vi kan kommunisere med deg direkte i Appen, og/eller til det telefonnummer og  e-postadresse du har oppgitt.

 1. Generelle bestemmelser

 1. Varighet og oppsigelse

Avtalen løper så lenge vi tilbyr Settle. Vi kan velge å avslutte Settle med to måneders varsel. Vi kan si opp Avtalen med deg på to måneders varsel. Dersom du har brutt Avtalen kan vi si den opp uten varsel.

Dersom du ønsker å si opp Avtalen kan du gjøre dette ved å kontakte oss som anvist nedenfor. Merk at Avtalen fortsetter å gjelde selv om du sletter Settle fra telefonen din. Dersom du ikke benytter Settle over en periode på seks måneder, kan vi velge å deaktivere din Settle-bruker.

 1. Endringer i Avtalen

De til enhver tid gjeldende vilkår i Avtalen vil være tilgjengelig i Appen og på www.Settle.eu. Endringer som ikke er til din fordel kan gjennomføres med to måneders varsel. Dersom du ikke ønsker å akseptere endringer i Avtalen må du si opp Avtalen og avslutte din bruk av Settle. Dersom du bruker Settle etter en endring av Avtalen anses endringene som vedtatt av deg. Endringer i registreringsprosedyrene for å ivareta lovkrav, sikkerhetskrav, eller for å hindre ulovlig aktivitet, kan vi gjennomføre uten varsel. Du kan når som helst kontakte oss og be om å få disse vilkårene oversendt på papir.

 1. Midlertidig opphold av Avtalen

Våre plikter etter denne Avtalen, herunder vår plikt til å gjennomføre betalingsoppdrag og yte oppgjør, opphører midlertidig dersom det inntrer omstendigheter utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av og som umuliggjør oppfyllelsen av Avtalen. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt oss i eller i medhold av lov.

 1. Kontakt med oss

Uansett hva henvendelsen gjelder kan du kontakte oss for hjelp og informasjon via chat i Appen, ved å sende oss en epost eller ringe. Aktuell kontaktinformasjon finner du i Appen og på www.settle.eu. Dersom din telefon er stjålet, mistet eller du mistenker at noen andre har adgang til Tjenesten må du straks og uten ubegrunnet oppholde melde dette til oss via telefon.

 1. Tvisteløsning

Denne Avtalen er styrt av norsk rett. I tilfelle en tvist hvor du er uenig med oss og vi ikke løser saken til din tilfredsstillelse, kan du bringe saken inn for Finansklagenemnda Bank. Henvendelser til Finansklagenemnda Bank rettes via klageskjema.finkn.no eller til sekretariatet i Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo.

 1. Konsesjoner og tilsyn

Auka AS har konsesjon som e-pengeforetak, og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo og Datatilsynet, Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo.

 1. Settle sin personvernprosedyre

 1. En del av Avtalen

Denne personvernsprosedyren er en del av Avtalen. For at du skal kunne bruke Settle trenger vi å motta, lagre, prosessere og bruke dine personopplysninger. Det er derfor viktig at du leser innholdet før du begynner å bruke noen av tjenestene.

 1. Formålet med behandling av dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven, bokføringsloven, hvitvaskingsloven og annet relevant regelverk. Formålet med vår behandling av personopplysninger ved din bruk av Tjenesten er først og fremst å oppfylle de forpliktelsene vi har påtatt i Avtalen med deg. I tillegg til gjennomføring av Avtalen og etterlevelse av lovkrav behandler vi også personopplysninger med blant annet følgende formål:

 • Kundeoppfølging
 • Markedsføring
 • Videreutvikling og forbedring av Settle
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Vi vil også behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller når du har samtykket til slik behandling.

 1. Tilganger i Settle

Når du velger å ta i bruk enkelte funksjoner i Settle ber vi om forskjellige tilganger til informasjon og data fra din mobiltelefon. Enkelte av disse tjenestene er avhengig av slik tilgang, andre er ikke det. Du står fritt til å gi, begrense eller skru av slike tilganger med det som konsekvens at de aktuelle tjenesten fungerer som tiltenkt, fungerer delvis eller ikke fungerer. Under følger en liste over slike tilganger og deres overordnede funksjoner:

 • Lokasjon - slik at du kan finne Brukersteder og betalingsmottakere i nærheten og få informasjon, tilbud og annonser som er lokasjonsavhengige.
 • Kontaktliste - for å kunne gi deg rask adgang til dine kontakter slik at du ikke må taste inn mobilnummer manuelt når du skal betale, sende betalingsforespørsel eller chatte via Settle.
 • Kamera og bilder - slik at du kan ta bilder og laste opp eksisterende bilder til bruk som profilbilde eller i chat-meldinger.
 • Bakgrunnsoppdatering - kreves for gjennomføring av enkelte typer betalinger og for at du skal få push-meldinger.
 • Varslinger - slik at vi kan varsle deg når du mottar betalinger, betalingsforespørseler, chat-meldinger m.v.
 • Endre/slette innhold i SD-kort (Android) - for at du skal kunne laste opp profilbilde.
 1. Hvilken informasjon lagres

Vi lagrer opplysninger du gir når du registrerer deg som Settle-bruker, opplysninger som hentes inn fra offentlige kilder eller andre finansinstitusjoner ifbm. gjennomføringen av kundekontroll, og de opplysninger som oppstår når du bruker Tjenesten. Vi lagrer følgende data og behandler personopplysninger for de følgende formålene og basert på de følgende rettslige grunnlagene:

 • Når du registrerer deg som Settle-bruker oppgir du en rekke personopplysninger som navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse mv. (heretter “Profil-data”). Formålet er å identifisere deg, samt administrere kundeforholdet. Profil-data brukes også til markedsføringsformål og forbedring av Tjenester, herunder å kunne tilby deg personaliserte tilbud gitt at du samtykker til dette. Du administrerer ditt samtykke til slik markedsføring i Appen.
 • For å opptre i samsvar med lovgivningen og for å kunne identifisere deg på en sikker måte trenger vi ditt fødselsnummer eller tilsvarende.
 • For å kunne gjennomføre betalingstransaksjonen og oppfylle våre forpliktelser etter Avtalen behandler vi dine kontoopplysninger og kortdata knyttet til dine Pengekilder.
 • For å beskytte din Settle-konto mot misbruk registrerer vi din pinkode
 • For sikkerhetsformål registrerer vi hvilken mobiltelefon du bruker og enhetens operativsystem. I tillegg registrerer vi din mobilidentifikator som dannes når du oppretter en Settle-bruker for å kunne identifisere din mobiltelefon som en sikkerhetsfaktor ved autentisering.
 • Vi behandler også innholdet i beskjeder du og mottaker sender til hverandre i tilknytning til transaksjonen. (Dette er vi pålagt i hvitvaskingsloven)
 • Transaksjonshistorikk og genererte skjermbilder. (Dette er vi pålagt i hvitvaskingsloven)

 1. Utlevering av personopplysninger

Informasjon som kan knyttes til deg som person vil ikke bli utlevert til andre med mindre det følger av Avtalen, er hjemlet i lov eller at du spesifikt har samtykket til det. Når du oppretter en Settle-bruker kan andre Settle-brukere og Brukersteder søke deg opp og identifisere at du er bruker av Tjenesten ved hjelp ditt mobilnummer. I vårt arbeid med å videreutvikle og forbedre Settle vil vi av og til samarbeide med andre. Dette vil kunne kreve at vi utleverer opplysninger om deg. I slike tilfeller sørger vi for at våre partnere får kun den nødvendige adgangen til opplysninger og at slik adgang er regulert av i avtaler på en slik måte at dine opplysninger er sikre og ikke kan brukes utenfor samarbeidet.

 1. Bruk av databehandlere

Det er flere underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne (databehandlere). Overføring av personopplysninger til slike databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som sikrer at behandlingen gjennomføres i samsvar med regelverket, herunder hindrer at databehandleren bruker opplysningene for andre formål. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

 1. Kundeoppfølging og markedsføring

Auka vil informere deg om egne produkter og tjenester innen samme kategori som Settle. Vi vil også gi deg informasjon om andre produkter utover dette ved bruk av elektronisk markedsføring, dersom du samtykker til dette. Dette innebærer at vi kan sende deg nyttig informasjon og tilbud om produkter og tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon i Appen, til ditt mobilnummer eller til din oppgitte e-postadresse. Samtykke etter denne bestemmelsen omfatter elektronisk markedsføring av alle typer produkter og tjenester, og ikke bare produkter du tidligere har samtykket til. Du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake ved å henvende deg til oss.

 1. Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Auka vil behandle personopplysninger med formål om å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysninger til bruk for dette formålet vil bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, Bankenes Misbrukerregister, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen. Auka vil også behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Vi er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim ved Enheten for finansiell etterretning. I henhold til personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav b) og bokstav f) har du ikke innsyn i de opplysninger vi har registrert for disse formålene.

 1. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår protestere mot videre behandling av personopplysninger eller kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker. Dette gjør du i Appen. En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter, kan du enten utføre endringer selv i Appen eller ved å fylle ut vår kontaktskjema på www.settle.eu/gdpr. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

 1. Lagringstid

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov. Dette gjelder også dersom du sletter din Settle-bruker. Opplysninger om dine transaksjoner vil bli lagret av Auka så lenge lovgivningen krever det.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker samtykket tilbake, med mindre det finnes et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

 1. Sikring av personopplysninger

Personopplysninger som Auka samler inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Vi har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til GDPR artikkel 32.

 1. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med vårt personombud eller klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

 1. Endringer

Vi kan endre denne personvernprosedyren for å følge lovmessige krav, samt vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved større endringer vil du måtte godkjenne vilkårene på nytt.

 1. Behandlingsansvarlig

Auka AS er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernpolicyen. Dersom du har spørsmål rundt vår personvernprosedyre, ta kontakt med oss.