ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ SETTLE – Alpha Television Cyprus Limited (ο «Διαγωνισμός»)

Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό, ο κάθε Συμμετέχων (όπως ορίζεται παρακάτω) συμφωνεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις (οι «Κανόνες»). Οι Συμμετέχοντες που δε συμμορφώνονται με αυτούς τους Κανόνες δε θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να κερδίσουν το Δώρο (όπως ορίζεται παρακάτω).

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους Κανόνες προσεκτικά.

1. Διοργανωτής

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Alpha Television Cyprus Limited (ο «Διοργανωτής») σε συνεργασία με την εταιρεία Settle Cyprus Ltd (η «Εταιρεία») και τη διαφημιστική εταιρεία L & T Partners Communication Services Limited (οι «Συνδιοργανωτές»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 2.2 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (ο «Συμμετέχων» ή οι «Συμμετέχοντες»).

Ο Διοργανωτής και οι Συνδιοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την ταυτοποίηση των στοιχείων των Συμμετεχόντων προκειμένου να διακριβώσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους και απόδοσης του Δώρου.

2.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη, μέλη, συνέταιροι, εργαζόμενοι, αντιπρόσωποι και σύμβουλοι των Διοργανωτών και των Συνδιοργανωτών, καθώς και οι σύζυγοι, σύντροφοι, γονείς, τέκνα, αδέλφια, συνεταίροι ή συνεργάτες των προαναφερθέντων προσώπων. 

2.3. Ο Διαγωνισμός ξεκινάει την 29/10/2021 και λήγει την 26/11/2021 (η «Διάρκεια του Διαγωνισμού»). Όλες οι Συμμετοχές (όπως ορίζεται παρακάτω) που θα λαμβάνονται μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα ακυρώνονται αυτομάτως.

3. Τρόπος Συμμετοχής

3.1 Οι Συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό σαρώνοντας με τη συσκευή τους (κινητό, τηλέφωνο, tablet, κ.α.) τον κωδικό QR που θα δουν στην οθόνη της τηλεόρασης τους κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Διαγωνισμού στην εκπομπή «ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW» (η «Εκπομπή»). Με τη σάρωση του κωδικού QR θα ανακατευθυνθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, όπου βρίσκονται αναρτημένοι οι Κανόνες (η «Ιστοσελίδα»). Αφού οι Συμμετέχοντες διαβάσουν τους Κανόνες, θα πρέπει να κατεβάσουν ετην εφαρμογή Settle (η «Εφαρμογή») από την πλατφόρμα Google Play Store για συσκευές Android ή Apple App Store για συσκευές iOS (η «Πλατφόρμα» ή οι «Πλατφόρμες») και να κάνουν εγγραφή στην υπηρεσία Settle. Για την εγγραφή στην Εφαρμογή οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εισάγουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου ώστε να λάβουν μήνυμα επαλήθευσης λογαριασμού. Με την εγγραφή τους τελείται αυτόματα η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό (η «Συμμετοχή»). Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, η σάρωση, εγκατάσταση της Εφαρμογής και η δημιουργία λογαριασμού Settle εντός του Χρόνου Διαγωνισμού, αφορά μόνο τις πρώτες προβολές των εκάστοτε Εκπομπών που θα μεταδοθούν κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού και όχι τυχόν επαναληπτικές προβολές της Εκπομπής που θα προβληθούν κατά ή και μετά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.  

3.2. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος συμμετοχής δεν είναι αποδεκτός.

3.3. Η Συμμετοχή προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής ή/και οι Συνδιοργανωτές δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε Συμμετέχοντα. Η πρόσβαση στις Πλατφόρμες και την Εφαρμογή επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας των εν λόγω Πλατφόρμων και Εφαρμογής, οικείων διακομιστών (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της εκάστοτε Πλατφόρμας και Εφαρμογής. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής ή/και οι Συνδιοργανωτές δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

3.4. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της εκάστοτε Πλατφόρμας και της Εφαρμογής δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η Συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή ο οποίος δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους.

4. Έγκυρη Συμμετοχή

4.1. Έγκυρη Συμμετοχή θεωρείται αυτή Συμμετέχοντα που  κατέβασε στη συσκευή του την Εφαρμογή κατά το Χρόνο Διαγωνισμού και διατηρεί κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι και την εξαργύρωση του Δώρου (όπως ορίζεται πιο κάτω) την Εφαρμογή και εγγράφηκε επιτυχώς στην υπηρεσία Settle από τον προσωπικό του λογαριασμό στην Εφαρμογή εντός του Χρόνου Διαγωνισμού, τον οποίο και διατηρεί κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι και την εξαργύρωση του Δώρου (όπως ορίζεται πιο κάτω). Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους προσώπου για συμμετοχή στο Διαγωνισμό της Εκπομπής με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή/και μέσο δεν είναι αρκετή για να αποτελέσει έγκυρη συμμετοχή.

4.2. Ο κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα μόνο μιας Συμμετοχής. 

4.3. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής υποβολή των στοιχείων των Συμμετεχόντων ή/και χρήση ψεύτικων λογαριασμών για εξασφάλιση περισσότερων Συμμετοχών παρέχει δικαίωμα στο Διοργανωτή ή/και τους Συνδιοργανωτές να ακυρώσουν τη Συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

4.4. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος Συμμετέχων έχει αναδειχθεί Νικητής παραβιάζοντας τους Κανόνες, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το Δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, o δε Διοργανωτής στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός του εναντίον του εν λόγω Συμμετέχοντα.

4.5. Όλες οι Συμμετοχές που θα λαμβάνονται μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα ακυρώνονται αυτομάτως.

5. Δώρο

5.1. Ο Νικητής του Διαγωνισμού θα έχει την δυνατότητα να κερδίσει την καταβολή του ποσού των €1000 στον λογαριασμό Settle του στην Εφαρμογή. 

5.2. Το Δώρο δεν συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε δεν αναφέρεται στον όρο 5.1 άνωθεν.

 6. Όροι Δώρου

6.1. Με την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού ή σε άλλη ημερομηνία που θα καθορίσει ο Διοργανωτής, θα επιλεγεί ένας (1) νικητής του Διαγωνισμού κατόπιν κλήρωσης από την Εταιρεία από όλες τις Συμμετοχές που υποβλήθηκαν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού (ο «Νικητής»).

6.2. Ο Διοργανωτής επιδεικνύει εύλογη επιμέλεια για να διασφαλίσει ότι τα Δώρα είναι όπως περιγράφονται στους Κανόνες.

6.3. Το Δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε αντικαθίσταται.

6.4. Για την κατακύρωση του Δώρου, ο Διοργανωτής και η Εταιρεία θα επιβεβαιώσουν ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για έγκυρη συμμετοχή που αναγράφονται στον όρο 4 ανωτέρω πριν προβούν στην καταβολή Δώρου. Ο Διοργανωτής και η Εταιρεία επιφυλάσουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Νικητή την προσκόμιση δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου για την επαλήθευση των στοιχειών του. Η εν λόγω προσκόμιση στοιχείων μπορεί να γίνεται κατά την παραλαβή του Δώρου.

7. Ενημέρωση του Νικητή

7.1. Ο Νικητής θα ανακοινωθεί κατά την διάρκεια της Εκπομπής στις 3/12/2021.

7.2. Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον Νικητή το συντομότερο δυνατό μετά την ανακοίνωση του ονόματος και θα τον ενημερώσει για τον τρόπο εξαργύρωσης του Δώρου του. 

8. Περιορισμός Ευθύνης

8.1. Στο όριο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη για αποζημίωση  του Νικητή ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, ή σωματική ή άλλη βλάβη προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης του Δώρου.

8.2. Κατά την αξιοποίηση του Δώρου, ο Διοργανωτής ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε κάνει χρήση του Δώρου ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με το Δώρο. Ο Διοργανωτής ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το εν λόγω Δώρο.

9. Πνευματικά Δικαιώματα

Στο μέγιστο όριο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο κάθε Συμμετέχων με το παρών εκχωρεί στο Διοργανωτή και σε όλα τα μέλη του ομίλου εταιρειών του Διοργανωτή και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, τη διαρκή, αμετάκλητη, ατελή, πλήρως μεταβιβάσιμη, παγκόσμια και με πλήρη δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια για χρήση της Συμμετοχής για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιαδήποτε μορφή και χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέσα, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε αναπαραγωγής ή/και μετάδοσης της Συμμετοχής στο διαδίκτυο και/ή στην τηλεόραση, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή. 

10. Προσωπικά Δεδομένα

10.1. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από τους Συμμετέχοντες κατά την εγγραφή ή/και χρήση της Εφαρμογής στην Εφαρμογή, θα τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά από την Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις ή/και τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εφαρμογής.

10.2. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από τους Συμμετέχοντες κατά την εγγραφή ή/και χρήση της Εφαρμογής θα χρησιμοποιούνται από την Εφαρμογή και για άλλους σκοπούς πέρα από το Διαγωνισμό σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στους όρους και προϋποθέσεις ή/και τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εφαρμογής. Ο Διοργανωτής δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία που υπερβαίνει τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

10.3. Ο Διοργανωτής πρόκειται να υποβάλλει σε επεξεργασία μόνο τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν το Νικητή του Διαγωνισμού για σκοπούς ελέγχου της τήρησης των Κανόνων από μέρους του και ανακοίνωση του ονόματος του στην Εκπομπή.

11. Λοιποί όροι

11.1. Οποιαδήποτε διάταξη των Κανόνων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτομάτως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Κανόνων. 

11.2. Εάν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων έχει παραβιάσει αυτούς τους Κανόνες, ο Διοργανωτής δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει τον εν λόγω Συμμετέχοντα από το να συμμετέχει στο Διαγωνισμό. 

11.3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του. Ο Διοργανωτής μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή, ούτε δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. 

11.4. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κύπρου.