Условия за ползване на Settle

Версия 2.1 – 22.09.2022

Условия за ползване на Settle

версия 2.1 – 22.09.2022

Този Договор ще бъде валиден за всички Потребители на Settle от 22 Септември 2022 г.

 1. Относно услугата

Settle е финансова услуга (наричана “Settle” или “Услугата”), предоставяна от Сетъл Груп АС (Settle Group AS), с адрес на управление Апотекергата 10, 0180 Осло, Норвегия, с рег. № 995 073 064, (наричано също ‘’СГ”, “Сетъл Груп”, “ние” или “нас”), до която се осигурява достъп и може да бъде използвана след инсталиране на официалното приложение Settle (наричано “Приложението”) на мобилни устройва, които поддържат такива приложения. Информация за всички функции на Settle, които са налични в момента, можете да получите на www.settle.eu (”Уебсайта”). Имайте предвид, че Settle може да има различни функции и такси в зависимост от юрисдикцията, в която живеете (”Държава на местожителство”) и къде се намирате, когато използвате Услугата.

 1. Договор
  1. 2.1.Договор и страните по него

Този Договор се състои от посочените тук условия, включително всеки друг документ или споразумение, посочени в него, включително нашата Политика за поверителност и Политика за допустимо използване (наричани заедно “Договор”). В допълнение към условията на този Договор, в отношенията между страните, се прилагат съответните законови разпоредби на норвежкото и законодателството на Държавата на местожителство. Страни по Договора сте Вие в качеството Ви на клиент на Сетъл Груп (”Потребител на Settle”) и Сетъл Груп АС в качеството на доставчик на Услугата. Вие се съгласявате и потвърждавате, че сте прочели този Договор преди да използвате Settle, и че като потребител на Settle сте правно обвързани от него. .

  1. Какво е необходимо, за да използвате Settle?

Всички условия по-долу трябва да бъдат изпълнени, за да можете да използвате Settle:

 • трябва да имате мобилно устройство, на което да изтеглите и инсталирате приложението;
 • трябва да имате валиден мобилен номер, издаден във Вашата държава на местожителство;
 • Ако сте на възраст под 16 години и искате да сключите този Договор трябва да получите съгласието на своите родители или настойници и те да Ви открият сметка в Settle. Можете да използвате Settle само за трансакции със средства, с които разполагате; може да са приложими и други специални условия;
 • Трябва да ни предоставите съгласието си за достъп до паричните средства, които Вие искате да използвате за изпълнение на трансакции със Settle. Това може да включва средства, които притежавате по банкови сметки, платежни карти, издадени на Ваше име, платежни инструменти, издадени на Ваше име, предплатени сметки или кредитни източници (наречени заедно „Източник на финансиране“);
 • Трябва да сте се запознали с и приели този Договор;
 • Трябва да преминете процес по регистрация и да откриете  Ваша сметка, чрез която да използвате Услугата (”Сметка в Settle’’); и
 • Сетъл Груп трябва да Ви одобри като клиент, след като извърши Проверка на клиента и други необходими верификации или проверки в изпълнение на приложимите нормативни актове. 
  1. Използване на Settle

3.1. За какво можете да използвате Settle?

Услугите на Settle и приложението Ви позволяват да изпращате и получавате пари от физически и юридически лица по различни начини. Можете да въвеждате Източници на финансиране, да преглеждате наличността по сметката, да прехвърлите пари, да обменяте валута, да споделяте ваши лични данни, да търсите и намирате бизнеси (търговци), които приемат плащания със Settle, да разглеждате специални оферти и да превеждате по Вашата банкова сметка средствата, които сте получили или са налични във Вашата сметка в Settle. Функциите, до които имате достъп, ще зависят от Вашата държава на местожителство, възраст, дали Вашата самоличност е потвърдена или не, кой Източник на финансиране сте свързали към услугата, с кого взаимодействате при използване на Услугата, какъв мобилен телефон използвате и с какъв риск е свързано Вашето действие според Сетъл Груп.

   1. Регистрация, идентификация и Лимити

Преди да можете да използвате Settle, трябва да изтеглите и инсталирате Приложението, да създадете профил в Settle, да потвърдите телефонния си номер, и когато е необходимо да потвърдите самоличността си. На нашия Уебсайт ще намерите актуалните прагове и лимити на трансакциите (”Лимити”). В зависимост от Вашата държава на местожителство и други условия, въз основа на които се определя рискът, може да установите, че плащанията не могат да бъдат извършени, дори ако сумата или Заявката за получаване на плащането е по-ниска или в рамките на Лимитите. Лимитите подлежат на динамично коригиране, с цел да се увеличи сигурността и да се намали рискът от незаконна дейност.

Ако изпратите пари на мобилен номер, който не е свързан с потребител на Settle, ние ще изпратим SMS покана до този номер с информация за плащането. Получателят разполага с ограничен срок (обикновено 48 часа), за да създаде профил в Settle, за да получи плащането. Ако получателят не създаде профил в Settle, транзакцията се отменя и средствата автоматично се връщат към Вас.

   1. Наличност по Сметката в Settle

В приложението можете да виждате с колко пари разполагате от различните Източници на финансиране, които сте свързали към Услугата (’’Наличност”). Наличността по Вашите сметки в Settle се изписва автоматично. Наличността по Вашите банкови сметки, кредитни сметки или други приложими Източници на финансиране се изписва, ако сте предоставили достъп до Източника на финансиране, като сте дали съгласие да имаме достъп до наличностите и историята на трансакциите, както и да получаваме средства от Източника на финансиране, за да извършваме плащания, когато е приложимо, и да ни бъде осигурен технически достъп до тази информация и функции от оператора на Източника на финансиране. За този достъп е необходимо:

 • да имаме Договор с Вашия оператор на Източник на финансиране; и/или
 • да можем да се свържем с оператора на Източника на финансиране чрез интерфейси, предоставени в съответствие с приложимото законодателство и разпоредби (”Отворено банкиране”), като и в двата случая
 • е необходимо да Ви бъде извършено удостоверяване по такъв начин, че информацията и нареждането за плащане да могат да бъдат получени, изпълнени и показани от Услугата.

Settle няма право да изплаща лихви върху Наличността по Сметката.

  1. Цени

Settle може да Ви таксува за използването на Услугата. Settle може да има различни такси в зависимост от Вашата държава на местожителство и мястото, на което се намирате, когато използвате Услугата. Информация за приложимите местни цени е налична на нашия Уебсайт. Когато извършвате плащане или използвате друга платена функция на Услугата, Приложението ще Ви информира за приложимата такса. Когато извършвате плащане или използвате функции на Услугата, Вие се съгласявате да платите посочената такса. Ако се абонирате за текуща или постоянна услуга от Сетъл Груп, ще бъдете уведомени предварително за всяка промяна на таксата. Имайте предвид, че плащанията, извършени с Източник на финансиране, свързан към Settle, предоставен от трето лице (като платежна карта, кредитна или банкова сметка), могат да доведат до допълнителни разходи, както е договорено между Вас и доставчика на Източника на финансиране.

5. Трансакции

Когато създавате платежно нареждане в Settle, упълномощавате Сетъл Груп да извърши плащането от Ваше име. По аналогичен начин, когато получите Заявка за плащане и я одобрите, упълномощавате Сетъл Груп да извърши плащането от Ваше име. Чрез изтеглянето на Приложението и използването на Settle за извършване на плащания се съгласявате, че Settle може да удържи от Вашия Източник на финансиране сума, равна на извършените плащания или равна на плащанията плюс приложимите такси в реално време на извършване на плащанията или в бъдещ момент, определен от Settle.

5.1. Вътрешни и международни плащания

Със Settle можете да изпращате и получавате пари от физически или юридически лица. Ако наредителят и получателят са от една и съща държава на местожителство, плащането се определя като вътрешно (”Вътрешно плащане”). Ако наредителят и получателят са от различни държави, плащането се определя като международно (”Международно плащане”).

5.2. Обмяна на валута

При извършването на транзакция, избирате в каква валута да направите плащането. Ако валутата, която сте избрали за плащането, се различава от валутата на Източника на финансиране, който сте избрали за транзакцията, Settle ще Ви предложи да извършите транзакцията с обмяна на валута (”Обмяна на валута”). Обмяната на валута включва да закупите валутата, с която искате да направите плащането, въз основа на обменния курс и таксата за трансакция, предлагани от Settle, като Settle ще удържи от избрания Източник на финансиране общата сума на трансакцията, включително всички приложими разходи и такси за Обмяна на валута. Можете да извършвате трансакции с Обмяна на валута, както при вътрешни, така и при международни плащания към физически или юридически лица, включително да извършвате трансакции към себе си.

  1. 2.3.Вътрешни плащания

Плащанията към физически лица се извършват чрез посочване на мобилния номер на получателя, сумата, която искате да платите и Източника на финансиране, от който искате да извършите плащането, или чрез приемане на Заявка за плащане. Трябва да се уверите, че мобилният номер на получателя е правилен. Когато използвате Settle, за да платите на физическо лице, получателят може да види Вашето име, телефонен номер и всички съобщения, които изпращате до него. Вашето име и мобилен номер могат също да бъдат посочени в банкови извлечения и прегледи на трансакции, предоставени от Вашия оператор на Източника на финансиране и от оператора на Източника на финансиране на получателя.

Плащания към получатели, различни от физически лица (“Фирми”) се извършват, като зададете получател по един от следните начини:

 • търсите името на Фирмата в Приложението;
 • избирате Фирмата от списък в Приложението;
 • сканирате QR кода на Фирмата чрез Приложението;
 • натискате бутона Settle, представен от Фирмата; или
 • Фирмата изпраща Заявка за плащане до Вашия мобилен номер;

Трябва да проверите дали Фирмата и сумата са правилни, преди да извършите плащане или да одобрите Заявка за плащане. Когато плащате на Фирма чрез Settle, Вие оставате анонимни, освен ако не изберете да споделите допълнителни данни. Плащането получава уникален идентификационен номер на трансакцията, който се предоставя на Фирмата, заедно с всички съобщения, които изпращате на Фирмата, включително, ако е приложимо, какви стоки или услуги сте поръчали.

5.4. Международни плащания

Международните плащания се извършват по същия начин като Вътрешните плащания, със следните изключения:

 • Когато плащате на физическо лице, трябва да посочите мобилния номер на получателя, включително правилния код на държавата;
 • Когато плащате на физическо лице, трябва да изберете в каква валута да бъде направено плащането и да одобрите таксата за Обмяна на валута, когато е приложимо; и
 • Когато плащате на Фирма, трябва да приемете да платите във валутата, която е одобрена от Фирмата, и да одобрите таксата за Обмяна на валута, когато е приложимо.

5.5. Регулярни плащания

Фирмите могат да предлагат да плащате регулярно за техните стоки или услуги въз основа на договор между Вас и Фирмата (“Регулярни плащания”). Когато давате съгласието си за Регулярни плащания, Приложението ще изиска от Вас да приемете условията, посочени от Фирмата, като по този начин се съгласявате Фирмата да Ви таксува за договорената сума или в рамките на определен диапазон, през определен или неограничен интервал от време, без да е необходимо допълнително одобрение от Вас. Сетъл Груп не участва по никакъв начин в договора между вас и Фирмата. Ако Фирмата се е съгласила да поддържа такава функция, Приложението може да Ви дава възможност да извършвате преглед на Регулярните плащания, които сте одобрили, да редактирате такива одобрения и да оттеглите съгласието си за по-нататъшни Регулярни плащания. Сетъл Груп не носи отговорност за спряна, липсваща или забавена доставка на стоки или услуги, за които е трябвало да заплатите чрез Регулярни плащания. Това важи също, ако има забавяне в Услугата, вследствие на това, че дължимите плащания не са извършени в уговорения срок.

5.6. Заявка за плащане

Чрез Settle можете да заявите получаване на плащане от Потребители на Settle (“Заявка за плащане”). Злоупотребата с достъп до Заявки за плащане ще се счита за Съществено нарушение на този Договор, което ни дава право незабавно да прекратим или временно да спрем достъпа ви до Settle. В Приложението можете да блокирате други Потребители на Settle да Ви изпращат Заявки за плащане, като другите Потребители на Settle също могат да Ви блокират.

5.7. Отхвърляне на платежни нареждания

Можем да отхвърлим платежно нареждане, ако то не отговаря на приложимото законодателство, или ако не са изпълнени договорните условия за изпълнение на платежното нареждане. Например ние ще отхвърлим платежно нареждане в случай на липса на средства в избрания Източник на финансиране и в случаи на съмнение за действителна или опит за злоупотреба, измама или изпиране на пари. Потребителите нямат право да използват Settle за дейности, които са извън обхвата на или забранени от Политиката за допустимо използване, определяна регулярно от Сетъл Груп на Уебсайта. Ограниченията на Политиката за допустимо използване са в допълнение към ограниченията, посочени в норвежкото законодателство, законодателството на Вашата Държава на местожителство и на Държавата на местожителство на получателя на плащането, когато е приложимо. В случай че Вашето платежно нареждане бъде отхвърлено, но може да бъде приведено в законово съответствие, ще получите информация, че платежното Ви нареждане е отхвърлено и какво можете да направите, за да го коригирате, така че да бъде изпълнено.

5.8. Възстановяване на суми

Ако заплатите за продукт или услуга чрез Settle, но имате Договор със съответната Фирма да Ви бъде възстановена сумата за покупката, сумата може да Ви бъде върната от Фирмата по Вашата сметка в Settle (”Възстановяване на сума”). Възстановените суми се ограничават до сумата, която е била платена първоначално, и при всички случаи до сумата, която Фирмата е съгласна да възстанови. С цел да се избегне съмнение, Сетъл Груп не носи отговорност за Възстановяване на суми за продукти или услуги, които не сте получили, от които не сте удовлетворени или искате по какъвто и да е друг начин да върнете или да предявите претенция за гаранция. Тези въпроси се уреждат между Вас и Фирмата или физическото лице, от което сте закупили продукти или услуги.

5.9. Грешки при платежни трансакции

След като подадете платежно нареждане, потвърдите Заявка за плащане или при автоматично потвърждаване на Заявка за плащане като част от Регулярно плащане, плащането ще бъде окончателно и не можете да го отмените. Когато инициирате или извършите плащане в Settle, в Приложението ще получите потвърждение за плащане или съобщение за грешка за плащането. Ако считате, че дадено изпълнено платежно нареждане не е одобрено (оторизирано) от Вас в съответствие с този Договор, трябва да упражните правото на обжалване, описано в т. 5.10 по-долу. В т. 5.8 и т. 5.9 ‘’Грешка’’ означава плащане, извършено със Settle, което е наредено по погрешка от Вас или друг Потребител на Settle. Ако по погрешка сте получили плащане чрез Settle, ние можем да коригираме тази Грешка, като удържим сумата от Вашия Източник на финансиране до края на третия (3-ия) работен ден след възникването на Грешката. Останалите случаи на сгрешени идентификационни данни или таксувания поради собствени проблеми на Settle ще се регламентират съгласно правилата от раздел 31 и 32 от норвежкия Закон за финансовите договори (тук може да намерите английска версия на посочения закон).

5.10. Отговорност за платежни нареждания, покупка на стоки и услуги и плащане на сметки

Ние ще обработваме плащанията незабавно в съответствие с поръчките, които сте направили в Settle. Ако има техническа неизправност във връзка с изпълнението на дадена поръчка, ние ще коригираме техническата неизправност и ще покрием загубата Ви в съответствие с ограниченията, които произтичат от раздели 40, 41 и 42 от норвежкия Закон за финансовите договори и всички задължителни разпоредби или закони, които са приложими. Ние не можем да носим отговорност за загуби поради обстоятелства извън нашия контрол, и които не сме могли да предвидим или да избегнем техните последици. Технически неизправности или закъснения, причинени от повреди в телекомуникационната мрежа или непредвидени повреди на други системи на трети лица, необходими за функционирането на Settle, винаги ще се считат за обстоятелства извън нашия контрол.

Settle носи отговорност за преките загуби от трансакции, изпълнени от Settle от Ваше име, ако такива трансакции не са били одобрени (оторизирани) от Вас, при условие че са изпълнени изисквания за такава отговорност съгласно раздел 35 от норвежкия Закон за финансовите договори и всички приложими задължителни разпоредби или закони.

Ние не носим отговорност за Грешки, които може да сте допуснали при подаване на платежно нареждане към Settle. Ние не носим отговорност за въвеждане на грешен получател, грешен телефонен номер, грешна сума или подобни Грешки.

Ако считате, че носим отговорност за сгрешено платежно нареждане трябва да се свържете с нас и да подадете Оплакване в съответствие с т. 5.10. от този Договор. Ако считате, че носим отговорност за сгрешена Заявка за плащане, което сте получили чрез Settle, първо трябва да се свържете директно с подателя на съответната Заявка за плащане.

Потвърждението за плащане от Settle не представлява разписка за покупка. Когато купувате стоки или услуги, Фирмата е тази, която носи отговорност за всякакви грешки и дефекти, а не ние. Ако сте закупили продукт или услуга и сте платили чрез Settle, Фирмата е отговорна да Ви издаде валидна разписка за покупката. Ние не поемаме отговорност за легитимността на Фирми, организации за набиране на средства или благотворителни организации, въпреки че те са решили да приемат или да заявят плащания чрез Settle.

5.11. Неоторизирани плащания, оплаквания и възстановяване на суми

Ако считате, че Settle са извършили плащане, което не сте оторизирали, трябва да ни Ви уведомите чрез Приложението или чрез нашия Уебсайт и ще се опитаме да решим проблема (’’Оплакване”).

Settle ще се опита да намери решение във връзка с Вашето Оплакване и ще приложи правилата от раздел 34-37 от норвежкия Закон за финансовите договори.

Тези правила могат да бъдат обобщени, както следва:

 • Трябва да осигурявате защита на кодове, пароли и идентификационни данни, които предоставят достъп до Settle (”ПИН код”).
 • Ако разберете, че някой освен Вас има достъп до Приложението, или ако научите или подозирате за неоторизирано използване на Услугата, трябва да ни уведомите възможно най-скоро.
 • Ако твърдите, че е имало неоторизирано плащане, ние трябва да докажем, че платежното нареждане или Заявката за плащане, в зависимост от случая, е направена или одобрена от Вас чрез Приложението, и че е била оторизирана с ПИН код, а не в резултат на техническа неизправност или по друг начин;
 • В определени случаи можете да предявите претенция за Възстановяване на средства съгласно т. 5.8. от този Договор. Такава претенция трябва да бъде предявена възможно най-скоро и не по-късно от 13 месеца след извършване на плащането;
 • Ако поискате Възстановяване на средства, Settle може да отнесе случая към Комисията по жалбите във връзка с финансови услуги или съда, според случая;
 • Дори ако не сте оторизирали плащането, може да се наложи да покриете част от загубата. Обикновено удръжката е 50 евро, ако е използван ПИН кодът или друг елемент на Settle за лична сигурност, но може да бъде увеличена до 1200 евро, ако сте проявили груба небрежност; и
 • Ако сте извършили трансакцията умишлено трябва да покриете цялата загуба. Това важи също, ако умишлено не сте успели да защитите ПИН кода или друг елемент за лична сигурност, който осигурява достъп до Settle.

Ако Ви бъде възстановена сума на плащане в съответствие с норвежкия Закон за финансовите договори, Settle все пак може да предяви на по-късна дата да върнете парите обратно, в случай че Settle може в даден момент да докаже, че всъщност сте оторизирали въпросното плащане или сте проявили небрежност. Ако не сте съгласни с решението на Сетъл Груп по повод на Ваше Оплакване, можете да подадете жалба си до норвежката Комисия по жалбите във връзка с финансови услуги или друг орган за разрешаване на спорове за финансови услуги или до съда, ако е приложимо. Моля, вижте тук общата информация за оплаквания в ЕИП/ЕС.

5.12. Разкриване на измами и нарушаване на сигурността

Ако открием или подозираме, че Вашият акаунт в Settle е компрометиран от измама или нарушение на сигурността, тогава ще се свържем с Вас на мобилния телефонен номер, който сте предоставили, възможно най-скоро, за да докладваме и разрешим проблема/ите. Ние ще спрем Вашия акаунт в Settle, докато не можем да потвърдим с Вас дали е имало измама или нарушение на сигурността.

5.13. Изплащане на електронни пари

Електронните пари могат да бъдат осребрени (изплатени) само към IBAN сметка, която има същото име на бенефициент като вашата Сетъл сметка; това означава, че можете да използвате само лична IBAN сметка на свое име. Всяко несъответствие между името на бенефициента на IBAN сметката и вашата Settle сметка може да доведе до неуспешно плащане; в тези случаи ако плащането бъде възстановено в Settle oт получаващата банка, то ще бъде върнато обратно във вашата Settle сметка. Ако плащането е доставено успешно на получаващата банка, но е блокирано от нея по някаква причина, ваша отговорност е да се свържете с получаващата банка, за да направите запитване за състоянието на плащането. Ако поискате от нас да проведем разследване за неуспешно плащане, което се дължи на непредоставяне на вярна и точна информация от ваша страна (в този случай IBAN номер на сметка на ваше име) или в случаите, когато плащането е неуспешно поради действия, предприети от външна страна на Settle Group, включително банката получател, поради регулаторни причини или причини за съответствие, свързани с вас, посочения получател или транзакцията, ще бъдете таксувани с такса за разследване от 20 EUR или еквивалента сума във вашата местна валута.

Изплащането на електронни пари под сумата от 5 EUR или еквивалента във вашата местна валута може да наложи такса според локализираните цени, намерени на нашия уебсайт.

6. Вашата отговорност

6.1. Вярна информация

Вие носите отговорност информацията, която предоставяте за себе си да бъде пълна, точна и актуална. В случай на промяна в информацията за Вас, Вие носите отговорност да я актуализирате в Приложението. Вие носите отговорност да предоставите на Settle верни данни за Вашето име и фамилия, адрес, мобилен номер, дата на раждане, националност, банкова сметка и номер на платежна карта. Единствено Вие носите отговорност да се уверите, че мобилният номер на получателя на плащането е верен, когато плащате на физическо лице, или че съответната Фирма е правилният получател, когато плащате на юридически лица.

6.2. Личен код, ПИН код и сигурност

Когато се регистрирате като Потребител на Settle трябва да изберете персонален идентификационен номер (“ПИН код”), който ще използвате, за да получите достъп до Settle и да оторизирате плащания и Заявки. Вашият ПИН код трябва да съдържа поне 4 цифри и не трябва да бъде подобен на какъвто и да е друг код, ПИН код или парола, като например тези на Вашата платежна карта или мобилно устройство. Settle си запазва правото да откаже използването на определени буквено-цифрови комбинации за ПИН код, както и да изиска да промените своя ПИН код, включително неговата дължина и сложност.

Settle е услуга, предназначена единствено за лично ползване и нямате право при никакви обстоятелства да поверявате или предоставяте на някой друг достъп до Вашия Потребителски профил в Settle, Сметка в Settle, ПИН код или до Приложението. Това включва служители на Сетъл Груп и персонал или представители на Сетъл Груп. Ако някой поиска от Вас да предоставите информация, която може да се използва за достъп до Вашата сметка в Settle, считайте това за опит за измама, откажете да разкриете информацията и ни съобщете за събитието своевременно чрез официалните канали за поддръжка, посочени на нашия Уебсайт.

6.3. Изгубен или откраднат мобилен телефон

В случай че мобилният Ви телефон е откраднат, изгубен или имате съмнение за неоторизирано използване на Вашата сметка в Settle, е необходимо да ни уведомите възможно най-скоро чрез официалните канали за поддръжка, посочени на нашия Уебсайт. След като получим такова известие, ние ще блокираме Вашия Потребителски профил и ще се погрижим достъпът до Услугата да бъде ограничен до получаване на допълнителни указания.

6.4. Допустимо използване 

Трябва да използвате Settle само в съответствие с този Договор и нашата Политика за допустимо използване. Не можете да използвате Settle по начин, който е в нарушение на този Договор, нашата Политика за допустимо използване или по начин, който е в противоречие с норвежкото законодателство, законодателството на Вашата Държава на местожителство или на държавата, в която се намирате, докато използвате Услугата.

6.5. Последици от неправилно използване

Използването на Settle при Нарушаване или Съществено нарушаване на този  Договор (както е определено в т. 9) може да доведе до предприемане на следните действия:

 • Вашият Потребителски профил в Settle, достъпът до Услугата и до съответните средства могат временно да бъдат спрени;
 • прекратяване на Вашия Потребителски профил съгласно т. 9.3;
 • да бъде съобщено за Вас на полицията или съответните органи;
 • да Ви бъдат начислени такси в съответствие с този Договор; или
 • да бъдат предприети правни действия срещу Вас.

6.6. Такси при неправилно използване на Settle

В случай че нарушите този Договор може да дължите такси, щети, глоби или санкции съгласно него и приложимото законодателство. Вашата отговорност за плащане може да бъде намалена в съответствие с разпоредбите на раздел 36 от норвежкия Закон за финансовите договори, в случай че се установи, че Settle не отговаря на стандартите, определени от норвежката Служба за финансов надзор, и че неоторизираното използване е свързано с това. Вие не носите отговорност за загуби, възникнали след уведомяването на Settle и блокирането на Вашата сметка в Settle.

6.7. Проверка на клиентите

Ние сме задължени по закон да извършваме Проверка на клиентите, да проучваме и разследваме всички клиенти и трансакции, за да намалим риска и да избегнем изпирането на пари, финансирането на тероризма, измамите и незаконно използване на Услугата (”Проверка на клиентите”). Тези мерки могат да бъдат ръчни и автоматизирани и Вие се съгласявате да ни помагате в тази връзка, като споделяте поискана информация за Вас, други лица и когато е приложимо, за използването на Услугата от Вас или друго лице, включително, но не само информация за конкретни трансакции, получатели на плащане, връзката Ви с такива лица, основание на плащането и дали имате или планирате да заемете длъжност или да влезете във взаимоотношения, които могат да Ви определят като политическа личност. Имайте предвид, че Проверка на клиентите се прилага за всички минали трансакции, ако се изисква от закона и е в сила дори след прекратяване на този Договор, от която и да е от страните.

6.8. Приложими данъци

Вие носите отговорност да определите какви данъци, ако има такива, са приложими към плащанията, които извършвате или получавате, и отговорността е изцяло Ваша да направите оценка, удържите, отчетете и преведете правилните данъци на съответния орган. Ние не носим отговорност да определим дали към Вашата трансакция са приложими данъци или за изчисляване, удържане, отчитане или превеждане на данъци, произтичащи от която и да е транзакция.

7. Електронна комуникация и контакти

Като сключвате този Договор, Вие се съгласявате, че той и всички приложими негови изменения могат да бъдат съобщавани и сключени по електронен път. Вие се съгласявате, че можем да комуникираме с Вас директно в Приложението и чрез електронните комуникационни канали, до които имаме достъп въз основа на информацията за контакти, предоставена от Вас, като мобилен номер и имейл. Кореспонденцията по имейл ще се счита за писмена кореспонденция за целите на този Договор. Можете да се свържете с нас за помощ и информация за Услугата чрез комуникационните канали, осигурени чрез Приложението и на нашия Уебсайт.

8. Интелектуална собственост и лицензионен Договор с крайния потребител

8.1. Интелектуална собственост

„Settle“ и всички лога, свързани с Услугата на Settle, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Сетъл Груп. Нямате право да ги копирате, имитирате, променяте или използвате без нашето предварително писмено съгласие. Освен това всички заглавни полета на страници, персонализирани графики, бутони, икони и скриптове са марки на услуги, търговски марки и/или търговско оформление на Settle. Нямате право да ги копирате, имитирате, променяте или използвате без нашето предварително писмено съгласие. Всички права, право на собственост и други вещни права върху приложението Settle, Уебсайта, всяко съдържание в тях, Услугата на Settle, технологията, свързана с Услугата на Settle, и всяка технология и всяко съдържание, създадено или получено от някое от гореизброените, е изключителната собственост на Сетъл Груп.

8.2. Лицензионен Договор с крайния потребител

Ако използвате Услугата, която Сетъл Груп Ви предоставя като Потребител на Settle, тогава Settle Ви предоставя отменимо, неексклузивено, неподлежащо на преотстъпване, непрехвърляемо, безплатно, ограничено лицензионно право на достъп и/или използване на софтуера на Settle в съответствие с този Договор. Това лицензионно право важи за софтуера и всички актуализации, нови версии и заместващ софтуер. Нямате право да отдавате под наем или по друг начин да прехвърляте правата си върху софтуера на трето лице. Трябва да спазвате изискванията за внедряване, достъп и използване, които са описани във всички документи, придружаващи Услугите. В случай че не спазвате изискванията за внедряване, достъп и използване, ще носите отговорност за всички произтичащи от това щети, претърпени от Вас, Settle и трети лица. Settle има право да актуализира или прекрати всеки софтуер след изпращане на предизвестие до Вас. Въпреки че Settle може да (1) интегрира материали и технологии на трети лица в уеб или друго приложение, включително в своя софтуер и/или (2) да има достъп и да използва материали и технологии на трети лица, за да Ви улесни при предоставянето на Услугите на Settle, Вие не получавате и по никакъв начин нямате права върху такива материали на трети лица. Вие се съгласявате да не променяте, изменяте, подправяте, поправяте, копирате, възпроизвеждате, адаптирате, разпространявате, показвате, публикувате, да разкривате структурата, да извършвате превод, разглобявате, декомпилирате или по друг начин да се опитвате да създадете изходен код, извлечен на база на софтуера или на материали или технологии на трети лица, или да създавате по друг начин производни продукти от част от софтуера или от материали или технологии на трети лица. Вие потвърждавате, че всички права, право на собственост и други вещни права върху софтуера на Settle са собственост на Settle и всички интегрирани в тях материали на трети лица са собственост на доставчици на услуги на Settle.  Всяко друго софтуерно приложение на трето лице, което използвате като част от Услугите на Settle, е обект на лиценза, за който сте се договорили с третото лице, което Ви предоставя този софтуер.  Вие потвърждавате, че Settle не притежава, не контролира и не носи отговорност за каквото и да е софтуерно приложение на трети лица, което сте избрали да използвате на някой от нашите уебсайтове, софтуер и/или във връзка с Услугите на Settle.

9. Нарушаване и прекратяване на Договора

9.1. Нарушаване на Договора

В случай че не спазите част от този Договор, тогава Settle може да определи изцяло по свое усмотрение, че е налице  (”Нарушение”). Ако сте в Нарушение на Договора, Settle ще изиска да коригирате съответното Нарушение, така че да бъдем удовлетворени.

9.2. Съществено нарушение

Ако извършите съществено, повтарящо се или сериозно Нарушение, тогава Settle може да определи изцяло по свое усмотрение, че сте допуснали съществено нарушение на този Договор (”Съществено нарушение”). Следният списък е неизчерпателен списък от действия, които считаме за Съществено нарушение: 

         • неспазване на т. 6.4., т. 6.7. и т. 8.2 от този Договор.

9.3. Продължителност и прекратяване на Договора

Договорът е в сила, докато ние предлагаме Settle и докато не бъде прекратено от нас или от Вас съгласно условията му. Можем да прекратим този Договор при следните обстоятелства:

 • Във всеки един момент изцяло по наше усмотрение, като Ви предоставим двумесечно (2) писмено предизвестие;
 • Ако не използвате Settle за период от шест (6) календарни месеца;
 • Ако сте в Нарушение и не успеете да коригирате Нарушението, така че да бъдем удовлетворени, тогава ние можем да прекратим този Договор незабавно без предизвестие; или
 • Ако извършите съществено Нарушение, ние можем да прекратим този  Договор незабавно без предизвестие.

Вие можете да прекратите този Договор по всяко време, като предоставите писмено електронно известие до Сетъл Груп чрез приложението, при условие че Наличността по Сметката Ви е равна на нула, и че нямате неуредени претенции или задължения съгласно този Договор.

В случай на прекратяване от нас, ние ще върнем всички средства, налични по Вашата Сметка(и) в Settle, във Вашата банкова сметка, посочена в Settle, или друга избрана от Вас банкова сметка, като се приспаднат всички дължими такси, претенции или щети.

Този Договор ще остане в сила, след като изтриете Приложението от мобилното си устройство. Точки 6.6., 6.8., 8.1, 10. и 11. ще продължат да бъдат в сила след прекратяване на този Договор и ще продължат да бъдат приложими от Settle спрямо Вас, в случай че носите отговорност по тях.

10. Отговорност, обезщетение и освобождаване от отговорност

В този раздел ‘’Settle’’, ‘’ние’’ и ‘’нас’’ включва Свързани дружества на Сетъл Груп. Нашите ‘’Свързани дружества’’ включват всяко юридическо лице, което контролираме, или което ни контролира, или с което подлежим на общ контрол. Всяко лице, което работи за нас, нашите Свързани дружества, или което е упълномощено да действа от наше или от тяхно име, включва всеки от нашите или техните директори, длъжностни лица, служители, представители, съвместни предприятия, доставчици на услуги и доставчици.

10.1. Обезщетение

Трябва да обезщетите Settle за действия, свързани с Вашата Сметка в Settle и използването на Услугата на Settle. При спазване на ограниченията по т. 6.6., Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и да освободите Settle от отговорност по отношение на всяка претенция или искане (включително разумни адвокатски хонорари), предявени от трето лице вследствие на или произтичащи от:

 • Ваше Нарушение или Съществено нарушение на този  Договор;
 • неправилно използване на Услугата от Вас;
 • Ваше нарушение на закон или правата на трето лице; и/или
 • действие или бездействие на трето лице, на което сте разрешили да използва Вашия Потребителски профил в Settle или сте предоставили достъп до нашето Приложение, Уебсайт, софтуер, системи (включително всички мрежи и сървъри, използвани за предоставяне на някоя от услугите на Settle), използвани от нас или от наше име, или до някоя от услугите на Settle от Ваше име.

10.2. Отговорност на Settle

Отговорността на Settle е ограничена по отношение на Вашия Потребителски профил в Settle, Сметка(и) в Settle и Вашето използване на услугите на Settle. При никакви обстоятелства Settle няма да носи отговорност за:

 • преки или косвени пропуснати ползи; или
 • действителни, случайни или последващи щети (включително, но без ограничение само до щети при загуба на данни или загуба на бизнес),

произтичащи от или във връзка с нашето Приложение, Уебсайт, софтуер, системи (включително всички мрежи и сървъри, използвани за предоставяне на някоя от Услугите на Settle), използвани от нас или от наше име, някоя от Услугите на Settle, или този  Договор (независимо по какъв начин, включително небрежност), освен ако и в степента, до която не е забранено от закона. Нашата отговорност към:

 • Вас; или
 • трети лица

при всички случаи е ограничена до действителната стойност на преките щети (с изключение на преки пропуснати ползи), освен ако и до степента, до която не е забранено от закона.

В случай че имате спор с друг Потребител или Фирма в Settle, Вие освобождавате Settle от отговорност по отношение на всички:

 • претенции;
 • искания; и
 • щети (действителни и последващи),

от какъвто и да е вид и естество, известни и неизвестни, произтичащи от или по някакъв начин свързани с такива спорове.

10.3. Освобождаване от отговорност

Като приемате настоящото освобождаване от отговорност, Вие изрично се отказвате от всякаква защита, която иначе би ограничила обхвата на настоящото освобождаване от отговорност да включва само такива претенции, за които може да знаете или подозирате, че съществуват във Ваша полза към момента, в който се съгласявате с настоящото освобождаване от отговорност.

Единствено Вие (а не Settle) носите отговорност да разберете и спазвате всички закони, правила и разпоредби във Вашата Държава на местоживеене, които може да бъдат приложими за Вас във връзка с използването на нашата Услуга (например по отношение на регулирана дейност, лицензирана дейност, дейност по износ или внос, данъци или сделки в чуждестранна валута).

11. Гаранции

Услугите на Settle се предоставят такива, каквито са, без конкретни изявления и гаранции, независимо дали изрични, подразбиращи се или предвидени от закона.  Settle изрично отказва да поеме каквито и да било подразбиращи се гаранции за:

 • право на собственост;
 • търговска пригодност;
 • годност за определена цел; и
 • ненарушаване.

11.1. Фирми

Settle няма никакъв контрол над продуктите или услугите, предоставяни от Фирми, които приемат плащания със Settle, като Settle не може да гарантира, че купувачът или продавачът, с когото взаимодействате, действително ще завърши транзакцията или е упълномощен да я осъществи.

11.2. Услуги и уебстраница

Settle не гарантира осигуряването на постоянен, непрекъснат или сигурен достъп, до която и да е част от Услугата на Settle. Работата на нашия Уебсайт, софтуер или системи (включително всички мрежи и сървъри, използвани за предоставяне на някоя от услугите на Settle), използвани от нас или от наше име, могат да бъдат повлияни от множество фактори, които не са под наш контрол.

11.3. Забавяния

Settle ще положи разумни усилия да гарантира, че заявките за електронно дебитиране и кредитиране от Източници на финансиране, ще се обработват своевременно, но Settle не прави изявления и не дава гаранции относно времето, необходимо за завършване на обработването, тъй като Услугата на Settle зависи от много фактори извън нашия контрол, като закъснения в банковите системи, платежните мрежи и процедурите по разплащане на други лица.

11.4. Кореспонденция

Не можем да гарантираме точността на информацията, която се съдържа в нашата кореспонденция, доклади, на Уебсайта и предоставяна устно от нашите директори, служители и персонал при всякакви обстоятелства и контексти, и Вие не трябва да разчитате на такава информация. Трябва да проверявате внимателно цялата кореспонденция между нас и да ни уведомите възможно най-скоро, ако съдържа информация, която Ви се струва сгрешена, или ако не е в съответствие с Вашите указания.

В някои държави не се разрешава отказ от подразбиращи се гаранции, така че горепосочените откази от отговорност може да не се отнасят за Вас.

12. Общи условия

12.1. Изменения на Договора

Условията на този Договор са достъпни в Приложението и на нашия Уебсайт. В Приложението ще бъдете уведомявани за промени в тях. Ако не желаете да приемете дадени промени в Договора, трябва да прекратите Договора и използването на Услугата. Ако използвате Settle, след като дадена промяна в Договора е влязла в сила, промените ще се считат за приети от Вас. Settle може да предприеме действия за налагане на законови изисквания, изисквания за сигурност или за предотвратяване на незаконна дейност, без да Ви уведоми.  Можете да се свържете с нас по всяко време и да поискате копие от този договор.

12.2. Събития извън нашия контрол

Нашите задължения по този Договор, включително задължението ни да изпълняваме платежни нареждания и разплащания, ще бъдат временно спрени, в случай че възникнат обстоятелства извън нашия контрол, и които не бихме могли разумно да предвидим или да избегнем техните последици, които правят изпълнението на Договора невъзможно. Същото се отнася и за проблеми, свързани със задължения, които са ни наложени от закона.

12.3. Решаване на спорове и юрисдикция

Този Договор и отношенията между нас се регламентират от законите на Норвегия. Това не оказва влияние на Вашите задължителни права съгласно законите на Вашата Държава на местожителство, в която пребивавате, като например на Вашите права като потребител.

Ако предявите претенция срещу нас в съда, Вие подлежите на неизключителната юрисдикция на съдилищата в Норвегия.

В случай на спор, в който не сте съгласни с нас, и ако ние не разрешим въпроса, така че да  бъдете удовлетворени, можете да отнесете случая до норвежката Комисия по жалбите във връзка с финансови услуги чрез www.klageskjema.finkn.no или до секретариата на Комисията по жалбите във връзка с финансови услуги (Finansklagenemnda), пощ. кутия 53, Скойен 0212 Осло, или до всеки друг подходящ орган за надзор на финансовите услуги във Вашата Държава на местожителство. Вижте общата информация за разрешаването на спорове в ЕИП, като натиснете следния линк: (членове на FIN-NET по държави| Европейска комисия).

12.4. Лицензи и надзор

Сетъл Груп АС има лиценз като институция за електронни пари, която е надлежно сертифицирана във всички държави-членки на ЕС. Лицензът е издаден от норвежката Служба за финансов надзор, пощ. кутия 1187, Сентрум, 0107 Осло, Норвегия, като Сетъл Груп попада в обхвата на техния надзора. 

12.5. Поверителност

Защитата на Вашата конфиденциалност е много важна за нас. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност, за да разберете по-добре нашия ангажимент да запазим конфиденциалността Ви, както и как използваме и разкриваме Вашата информация във връзка с този Договор и използването на Settle от Вас.

12.6. Възлагане на права

Не можете да прехвърляте или възлагате каквито и да е права или задължения, които имате по този Договор, без предварителното писмено съгласие на Settle. Settle може по всяко време да прехвърли или възложи правата и задълженията по този Договор , при спазване на всички задължителни закони и изисквания, които може да са приложими.

12.7. Преводи и водещ език

В случай че настоящото споразумение бъде преведено на език, различен от английски, за каквато и да е цел, версията на английски ще има предимство и ще бъде от първостепенно значение в случай на различия, въпроси или спорове относно значението, формата, валидността или тълкуването на това Споразумение. Цялата комуникация на Settle Group с Вас по отношение на настоящото споразумение ще бъде на английски език, освен ако ние по наше абсолютно усмотрение не изберем да комуникираме на езика на държавата по произход или освен ако от нас се изисква да комуникираме на определен език по силата на задължителните местни закони